Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van IBeauty
Versie geldig vanaf datum 01-12-2021
Laatste wijziging 01-12-2021

ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop IBeauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 


INSPANNING IBEAUTY
IBeauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. IBeauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 


AFSPRAKEN
IBeauty werkt uitsluitend op afspraak. Afspraken worden alleen telefonisch of via de WhatsApp of in de studio of via ibeautyborsboom.nl vastgelegd. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan IBeauty melden. Afspraken die tenminste 24 uur van tevoren worden afgemeld, worden niet in rekening gebracht. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt mag IBeauty 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert mag IBeauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en het hele afgesproken bedrag berekenen. Bent U meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd dan mag IBeauty de afspraak annuleren en 50% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. Bij herhaaldelijk afzeggen van afspraken binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak of niet komen opdagen voor een afspraak zonder bericht/opgave van redenen mag IBeauty de cliënt de toegang tot de salon ontzeggen. 


BETALING
IBeauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling in de salon de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via de betaalverzoek te voldoen. Indien er minder dan 50% wimperextensions aanwezig zijn bij een afspraak voor opvullen, wordt er een nieuwe set gerekend. IBeauty geeft geen geld terug als U niet tevreden bent met het resultaat (U betaald voor de producten en de tijd) maar komt met een alternatieve oplossing en dit geschiedt in overleg (Dit geldt uiteraard niet als de wimpers/nagels op onjuiste manier zijn gebruikt en/of verzorgd).  Betalingen in termijnen is niet mogelijk. Wanneer een cliënt zich niet heeft gehouden aan een tijdige afzegging en vervolgens zich niet aan de tijdige betalingsverplichting, dan zal IBeauty genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen. Het verschuldigde bedrag zal conform de Wet incassokosten (WIK) worden verhoogd. 


PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet IBeauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan IBeauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

AANSPRAKELIJKHEID
IBeauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IBeauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. IBeauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

BESCHADIGING & DIEFSTAL
IBeauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. IBeauty meldt diefstal altijd bij de politie. 

RECHT OP
Elke overeenkomst tussen IBeauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze voorwaarden liggen ter inzage in de salon van IBeauty en staan ook op de website van IBeauty.